УСЛУГИ:

 • СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ;
 • ВЕЩНО ПРАВО;
 • ТЪРГОВСКО И ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО;
 • ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ;
 • ГРАЖДАНСКО ПРАВО;
 • ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО;
 • ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО;
 • ТРУДОВО ПРАВО;
 • СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО;
  СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:
 • Преглед и анализ на вещно-правния статус на недвижимия имот;
 • Консултации по правни сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти, включително и техните данъчни и финансови аспекти;
 • Предлагане на решения относно избора на имот и избора на компания-управител на имота; При покупка на имот със или само на земя от чужденец – регистрация на фирма;
 • Проверка и анализ на документите;
 • Преглед на Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот; договор за поддръжка и управление; договор за отдаване под наем; договор за строителство;
 • Изготвяне и подписване на Нотариален акт пред нотариус;
 • Заплащане на дължимите за прехвърлянето на имота такси;
 • Промяна статут на земя и др.;
ГИД - Услуги
  ВЕЩНО ПРАВО:
 • Консултации, свързани с видовете вещни права и тяхната същност;
 • Защита на вещните права; Процесуално представителство по имотни спорове;
 • Обявяване на предварителни договори за окончателни по съдебен ред;
 • Доброволна и съдебна делба на съсобствен имот;
 • Разваляне на правни сделки поради нищожност или недействителност;
 • Съдействие при получаване на обезщетение за неспазени клаузи на предварителен или окончателен договор и др.
  ТЪРГОВСКО И ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО:
 • Консултации относно избора на правно-организационна форма на дружество;
 • Учредяване и регистрация на търговски дружества /фирми/ и търговски представителства, както и последващи консултации относно дейността им;
 • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества;
 • Промени в обстоятелствата на вече регистрирана фирма - увеличване или намаляване на капитала, приемане или изключване на съдружници и др.;
 • Преобразуване, вливане, сливане и ликвидация на търговски дружества;
 • Сделки с търговски предприятия; консултации по търговски сделки и изготвяне на договори; договори с търговски представители /търг. прокурист, търг. посредник/;
 • Процесуално представителство пред съдилищата по фирмени и искови дела и др.
  ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ:
 • Консултантско обслужване относно правните, политически и икономически условия, влияещи върху конкретната чуждестранната инвестиция;
 • Избор на правилната правна и данъчна структура и регистрация на търговски дружества; Смесени дружества;
 • Правен анализ и детайлно проучване на всички релевантни юридически аспекти на инвестицията; Преговори; Изготвяне на проектодокументи;
 • Представителство на чуждестранни фирми и търговски организации;
 • Правна помощ на мениджъра при изпълнение на функциите му по управление;
 • Съдействие и консулт при използване на правни средства за повишаване на ефективността от търговската дейност;
 • Участие в съставянето и изготвянето на вътрешнофирмени актове и др.документи с правен характер;
  ГРАЖДАНСКО ПРАВО:
 • Правно обслужване във всички клонове на гражданското право;
 • Българско гражданство; Временно и постоянно пребиваване на територията на Р.България на чужденци;
 • Консултации, съдействие и подготовка на необходимите документи за снабдяване на чужд граждаднин с право на пребиваване на територията на страната;
 • Придобиване от чужденец на статут на лице с право на продължително пребиваване на територията на Р.България;
 • Процесуално представителство по гражданскоправни дела пред всички съдебни инстанции и изпълнителни производства;
  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО: Представителство пред всички органи, институци и частни лица, от името на клиента:
 • изготвяне на пълномощни;
 • подаване и получаване на документи;
 • жалби и молби до административни и данъчни органи;
 • откриване и управление на банкови сметки;
 • процесуално представителство по съдебни дела;
  ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО:
 • Консултация и подготовка на всички видове предварителни и окончателни договори, защитатаващи интересите на клиентите, като договори за продажба, замяна, наем, заем, дарение, поръчка, спогодба, граждански дружества и др.;
 • Участие в преговори по сключване на договори;
 • Консултации, свързани с изпълнението/ неизпълнението на сключени договори;
 • Прекратяване действието на договори;
 • Процесуална защита при неизпълнението на договори;
 • Прехвърляне на вземания и задължения, обезпечения;
 • Събиране на вземания въз основа на съдебни и несъдебни основания;
 • Обезпечаване на вземанията /запор, възбрана и др./;
 • Процесуално представителство пред държавен съдебен изпълнител и пред частен съдебен изпълнител, защита срещу съдебно изпълнение, спиране и прекратяване и др.
  ТРУДОВО ПРАВО:
 • Консултации по трудово-правни въпроси;
 • Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики и договори за възлагане на управление;
 • Прекратяване на трудови договори;
 • Съдебно представителство при трудови спорове – незаконно уволнение, съкращение, възстановяване на работа, получаване на обезщетение и др. под.;
  СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО:
 • Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси /сключване на граждански брак, предбрачен договор, произход, отношения между родители и деца, отношения между съпрузи, прекратяване на брака, осиновявания и др./;
 • Процесуално представителство при развод;
 • Изготвяне на завещания и др.